ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน Sustain กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจ เป็นกลไกทางกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจ โดยการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรฐานนั้นจะช่วยให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจ ซึ่ง Normthing ที่ปรึกษาการตลาดและที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ จะหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจ

ซึ่งยกตัวอย่างกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์จนบริษัทใหญ่ ๆ ต้องให้ความสำคัญ ยิ่งเป็นอุสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากยกตัวอย่างเช่นการทำ Landbridge ก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของธุรกิจ เช่น การจัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และการกำหนดมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ

รับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนด

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)

กฎหมายสิ่งแวดล้อมบังคับให้ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องทำ EIA เพื่อประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รู้ว่า ผลกระทบทางบวกที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการนั้นจะเป็นอย่างไรด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งศึกษา 4 ด้าน ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐาน:

ธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำรายงานประจำปี การควบคุมการใช้น้ำ หรือการจัดการขยะ

การลดการใช้พลังงานและวัสดุ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมส่งเสริมธุรกิจให้ลดการใช้พลังงานและวัสดุ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสีเขียวเข้ามาในกิจกรรมธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมทำให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในทุกมิติของกิจการ

ยกตัวอย่างของธุรกิจที่มาปรึกษาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

บริษัทที่ให้บริการทำ EIA (การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม)

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) สามารถให้คำปรึกษาและทำขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมาย

บริษัทที่ให้บริการด้านควบคุมมลพิษ

บริษัทที่เชี่ยวชาญในการควบคุมมลพิษสามารถให้คำปรึกษาและเข้าช่วยทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อป้องกันและลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจ

บริษัทที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถให้คำปรึกษาและช่วยทำการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


การมีบริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลที่ดีต่อธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงทำให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจในด้านความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ซึ่ง Normthing เป็นบริษัทที่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะเรามีที่ปรึกษาทั้งด้านประชาสังคม การลดคาร์บอน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษาข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในประเทศไทย

ขออธิบายการกระทำที่ส่งผลในกรณีศึกษาข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจในประเทศไทยได้เป็นอย่างน้อย ดังนี้ กรณีศึกษา การขุดเจาะและก่อสร้างโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์เริ่มต้น

บริษัท XYZ ตั้งใจทำโครงการขุดเจาะเพื่อค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินเพิ่มเติมในพื้นที่ที่พวกเขาได้รับอนุญาต

การขุดเจาะและผลกระทบ

การทำโครงการขุดเจาะมีผลกระทบต่อระบบน้ำใต้ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ

การร้องเรียน

ชุมชนท้องถิ่นร้องเรียนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และร้องขอให้มีการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินโครงการ.
การดำเนินการของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรียน และอาจต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขและคำปรึกษา

บริษัท XYZ อาจต้องปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ, ชดเชยชุมชน, หรือให้คำปรึกษาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.
ข้อพิพาทและการตีความกฎหมาย:

ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือการตรวจสอบที่เพียงพอ ชุมชนหรือหน่วยงานสิ่งแวดล้อมอาจยื่นข้อร้องเรียนทางกฎหมาย

ผลการพิจารณา

กระทั่งผลการพิจารณาของศาล ซึ่งอาจมีการสั่งให้บริษัท XYZ ปรับปรุงการดำเนินโครงการ ชดเชยหรือกระทบอื่น ๆ ตามกฎหมาย

กรณีศึกษานี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของสังคมในกรณีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

ธุรกิจกับ SDGs มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

SDGs หรือ Sustainable Development Goals คือเป้าหมายการพัฒนาที่ถูกต้องเสนอโดยสหประชาชาติ เป้าหมายนี้มีจำนวน 17 เป้าหมายทั้งหมด ซึ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน เช่น การกำหนดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การให้โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกคน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจสามารถมีความสัมพันธ์กับ SDGs ในลักษณะต่อนี้

การสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ (SDG 1, 8)

ธุรกิจที่เจริญประสบความสำเร็จ สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชากร ซึ่งเป็นการสนับสนุน SDG 1 (กำจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ) และ SDG 8 (การทำงานที่มีความทันสมัยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ)

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (SDG 7, 12, 13, 15)

ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ การลดการใช้สารเคมีที่เสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการทำงานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติสามารถสร้างผลกระทบที่เชื่อมโยงกับ SDG 7 (พลังงานที่มีความยั่งยืน) SDG 12 (การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) SDG 13 (การดำเนินการเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ), และ SDG 15 (ชีวิตทางบกและชีวิตในทะเลทั้งหมด)

ความเป็นอยู่ทางสังคม (SDG 1, 3, 4, 5, 10)

ธุรกิจที่นำเสนอโอกาสทางการศึกษา สุขภาพ และการเข้าถึงทางเทคโนโลยีสามารถสนับสนุน SDG 1 (กำจัดความยากจน) SDG 3 (สุขภาพที่ดีและเป็นอยู่) SDG 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ) SDG 5 (เพศเท่าเทียม) และ SDG 10 (ลดความไม่เสมอภาค)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (SDG 9, 11, 16)

ธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, สังคม, และการดำเนินการที่เป็นมิตรกับกฎหมายสามารถส่งผลให้ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (SDG 9) การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง (SDG 11) และความสงบ (SDG 16)

การร่วมมือระหว่างธุรกิจและ SDGs สามารถสร้างผลกระทบที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกนี้ก้าวข้ามไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและยั่งยืนได้สำหรับทุกคนทุกที่

สรุปกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจ

ธุรกิจและกฎหมายสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไม่เพียงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การทำธุรกิจที่นำความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการสนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ทั้งในด้านบริการลูกค้าและภาพลักษณ์ของธุรกิจในตลาด

ซึ่งใน บริการของเรา ในปี 2024 เราได้ขยับขึ้นในอุสาหกรรม และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้กลายเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในทุก ๆ มิติ ซึ่งสามารถทักหาเราตอนนี้เพื่อให้เราแนะนำบริการได้เลย ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน