Business Succession plan ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ จัดอีเว้นท์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ กฎหมายธุรกิจ

Business Succession Planning คือ การวางแผนสืบทอดธุรกิจ เป็นกระบวนการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น

การวางแผนสืบทอดธุรกิจ ไม่เพียงแค่เป็นกระบวนการการเตรียมการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกลยุทธ์ที่เตรียมพร้อมและวางแผนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

Business Succession Planning

การวางแผนสืบทอดธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง และรักษา legacy ของธุรกิจ

มี 4 กลยุทธ์หลักสำหรับ Succession Planning ดังนี้

1. ระบุผู้สืบทอด

ระบุผู้สืบทอด: การระบุผู้สืบทอดควรจะเน้นที่การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการรับบทบาทในการสืบทอดธุรกิจ การให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นและความมั่นใจในการสานต่อธุรกิจจะช่วยให้มีความสำเร็จในการสืบทอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอด

พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอด: การพัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดจะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต โดยการให้การฝึกอบรมและประสบการณ์ให้กับผู้สืบทอดจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

3. กำหนดกลไกการสืบทอด

กำหนดกลไกการสืบทอด: การวางแผนวิธีการสืบทอดควรรวมถึงการกำหนดกลไกและกระบวนการที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเน้นการระบุผู้รับสืบทอด และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขา

4. สื่อสารกับ stakeholders

สื่อสารกับ stakeholders: การสื่อสารกับ stakeholders เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจและความร่วมมือในกระบวนการสืบทอดธุรกิจ โดยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผนการสืบทอดธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรและชุมชน

ตัวอย่างกรณีศึกษาSuccession Planning ในบริษัท B

บริษัท B เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 3 รุ่นของครอบครัว X ได้เป็นเจ้าของและบริหารธุรกิจไปอย่างยาวนาน ในกรณีนี้ คุณพ่อ X ได้วางแผนที่จะสืบทอดธุรกิจให้กับลูกชายคุณ Y และได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ระบุคุณ Y เป็นผู้สืบทอด: คุณพ่อ X ได้ตระหนักถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณ Y ในการดำเนินธุรกิจ จึงเลือกแต่งตั้งคุณ Y เป็นผู้สืบทอดธุรกิจอย่างเป็นทางการ
  2. ส่งคุณ Y ไปฝึกอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจ: เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ คุณ Y ได้รับการส่งเข้าร่วมหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ
  3. แต่งตั้งคุณ Y เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ: เพื่อให้คุณ Y ได้รับประสบการณ์และความเข้าใจในการบริหารจัดการจริง คุณ Y ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจในระดับสูง
  4. แจ้งแผนสืบทอดธุรกิจให้พนักงานและลูกค้าทราบ: เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกค้า บริษัทได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผนสืบทอดธุรกิจอย่างชัดเจน โดยระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคุณ Y และการสืบทอดธุรกิจในอนาคต

ด้วยการดำเนินการขั้นตอนการวางแผนสืบทอดธุรกิจอย่างเหมาะสมและรอบคอบ เรามั่นใจได้ว่าคุณ Y จะสามารถรับบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีความสำเร็จในการสืบทอดธุรกิจจากครอบครัว X อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บทสรุป

Succession Planning เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท การวางแผนล่วงหน้า ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น และรักษา legacy ของธุรกิจ

Normthing ที่ปรึกษาการตลาด รับจัดอีเว้นท์ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ:

  • เนื้อหาในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  • กลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ และเป้าหมายของเจ้าของธุรกิจ