รับทำ CSR ESG SDGs 1

รับทำ CSR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายสหประชาชาติ SDGs และ ให้ความสำคัญกับ ESG ในการตั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ | ในยุคสมัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม มากขึ้น การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง หลักความยั่งยืน จึงกลายเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ไม่ควรมองข้าม NormThing ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR กิจกรรมบริษัท สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน SDGs และ ESG พร้อมให้บริการออกแบบและดำเนินงานเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR คืออะไร?

CSR ย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการสำคัญของ CSR ประกอบด้วย

 • การเคารพสิทธิมนุษยชน
 • การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • การส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ
 • การพัฒนาชุมชน
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
รับทำ CSR ESG SDGs 2

SDGs คืออะไร?

SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นชุดเป้าหมายจำนวน 17 ข้อที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) มุ่งหวังนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง SDGs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่

 • เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
 • เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทาน ส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ส่งเสริมนวัตกรรม
 • เป้าหมายที่ 12: รับรองรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 13: ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ESG คืออะไร?

ESG ย่อมาจาก Environmental, Social and Governance หรือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ เป็นกรอบการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรที่คำนึงถึง 3 มิติ ดังนี้

 • E (Environmental): ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการน้ำเสีย การใช้พลังงาน
 • S (Social): ผลกระทบต่อสังคม เช่น สภาพการทำงาน สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • G (Governance): การกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวอย่างประเด็น ESG ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • สิ่งแวดล้อม: การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • สังคม: การจ้างงานที่ยุติธรรม สภาพการทำงานที่ปลอดภัย การเคารพสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนชุมชน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี: โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ESG ช่วยธุรกิจได้อย่างไร?

ธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ดึงดูดนักลงทุน: นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: ธุรกิจที่มี ESG ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • รักษาพนักงาน: พนักงานรุ่นใหม่ มองหาโอกาสทำงานกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สร้างความยั่งยืน: ธุรกิจที่มี ESG ดี มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว

ตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการนำ ESG ไปใช้

 • Unilever: บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • SCG: บริษัทปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างชั้นนำของไทย สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการศึกษาexpand_more
 • PTT: บริษัทพลังงานแห่งชาติ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมexpand_more

ESG กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ องค์กรที่คำนึงถึง ESG มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับทำ CSR ESG SDGs 3

NormThing รับทำ CSR ที่เกี่ยวกับ SDGs และ ESG ได้อย่างไร

NormThing ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR กิจกรรมบริษัท สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน SDGs และ ESG พร้อมให้บริการออกแบบและดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวกับ SDGs และ ESG ช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

NormThing มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เข้าใจบริบทของ SDGs และ ESG สามารถออกแบบกิจกรรม CSR ที่ตรงกับเป้าหมาย และสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้

ตัวอย่างบริการ รับทำ CSR

 • ออกแบบกลยุทธ์ CSR: กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และกิจกรรม CSR ที่สอดคล้องกับ SDGs และ ESG ขององค์กร
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณ: จัดทำแผนงานและงบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • จัดหาทรัพยากร: จัดหาทรัพยากร บุคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม
 • จัดการกิจกรรม: จัดการกิจกรรม CSR ให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
 • ติดตามและประเมินผล: ติดตามและประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรม CSR วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอรายงาน

ตัวอย่างกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวกับ SDGs และ ESG

 • กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม: ปลูกป่า เก็บขยะ ทำความสะอาดแหล่งน้ำ รณรงค์ลดใช้พลาสติก
 • กิจกรรมเพื่อสังคม: บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อการศึกษา สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมอาสาสมัคร
 • กิจกรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัดสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เปิดเผยข้อมูลธุรกิจอย่างโปร่งใส

NormThing มุ่งมั่นที่จะช่วยให้องค์กรของคุณจัดกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวกับ SDGs และ ESG ที่ประสบความสำเร็จ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ติดต่อ NormThing

 • เว็บไซต์: https://www.normthing.com
 • อีเมล: [email protected]
 • เบอร์โทรศัพท์: 080-256-4245 (กานต์)

NormThing ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR พร้อมช่วยคุณสร้างอนาคตที่ยั่งยืน