สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

สื่อสาร ESG สื่อสาร SDGs ของบริษัทของคุณ | คุณรู้หรือไม่ว่าการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนในองค์กรของคุณสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดอีเวนต์? ในยุคที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นที่จับตามอง การแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) และ SDGs (Sustainable Development Goals) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย ซึ่ง Normthing ที่ปรึกษาการตลาด จัดอีเวนต์ ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ก็มีบริการสำหรับองค์กรของท่านเช่น บริการจัดอีเวนต์ ESG สื่อสาร SDGs ให้ท่านด้วยเช่นกัน

สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

มาร่วมสำรวจวิธีการที่การจัดอีเวนต์และสัมมนาสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังได้ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับความแตกต่างระหว่าง ESG และ SDGs พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับในการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนขององค์กร อ่านต่อเพื่อค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนของบริษัทคุณ

ความแตกต่างระหว่าง ESG และ SDGs

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น การจัดการและการสื่อสารเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารในรูปแบบของ ESG และ SDGs จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการแสดงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบขององค์กร

ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG ย่อมาจาก Environmental, Social, และ Governance ซึ่งหมายถึงการจัดการและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในสามด้านหลัก

 • Environmental (สิ่งแวดล้อม): การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 • Social (สังคม): การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การสร้างความเท่าเทียมในการทำงาน การสนับสนุนชุมชน การให้โอกาสแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
 • Governance (ธรรมาภิบาล): การบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การป้องกันการทุจริต การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก ได้แก่

 • เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน (No Poverty)
 • เป้าหมายที่ 2 : ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
 • เป้าหมายที่ 3 : มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
 • เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)
 • เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
 • เป้าหมายที่ 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
 • เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
 • เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
 • เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
 • เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality)
 • เป้าหมายที่ 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
 • เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
 • เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
 • เป้าหมายที่ 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water)
 • เป้าหมายที่ 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
 • เป้าหมายที่ 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutions)
 • เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships to achieve the Goal)
สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

การจัดอีเวนต์เพื่อ สื่อสาร ESG และ SDGs

การจัดอีเวนต์ของเราชาว Normthing เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารแนวคิดและความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา เวิร์กช็อป งานแสดงนิทรรศการ หรือกิจกรรมอื่นๆ สามารถช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

ขั้นตอนในการจัดอีเวนต์

 1. กำหนดวัตถุประสงค์: ระบุชัดเจนว่าอีเวนต์นี้ต้องการสื่อสารเรื่องใด เช่น การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนความเท่าเทียมในที่ทำงาน หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
 2. เลือกกลุ่มเป้าหมาย: ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร เช่น พนักงานภายในองค์กร นักลงทุน ลูกค้า ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ
 3. วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม: วางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เช่น การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ การแสดงนิทรรศการ การเสวนากลุ่ม หรือการทำเวิร์กช็อป
 4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์: ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อีเวนต์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว หรือสื่อมวลชน
 5. กำหนดงบประมาณ: ท่านสามารถวางกรอบงบประมาณให้เราเพื่อดำเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่านได้ โดยจะโดยเราจะทำงานภายใต้กรอบงบประมาณที่ท่านวางไว้
 6. ประเมินผลและติดตามผล: หลังจากอีเวนต์เสร็จสิ้น ควรทำการประเมินผลและติดตามผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดอีเวนต์ครั้งต่อไป

การจัดอีเวนต์เพื่อสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและสนับสนุนองค์กรในแนวทางที่ยั่งยืน แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในระยะยาว

สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

การ สื่อสาร ESG และ SDGs ของบริษัทมีวิธีอะไรบ้าง

การสื่อสารเรื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) และ SDGs (Sustainable Development Goals) มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

1. รายงานความยั่งยืน (Sustainability Reports)

การจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นวิธีที่สำคัญในการสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs รายงานนี้สามารถรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม และผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพรวมของการดำเนินงานและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ

2. เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

การใช้เว็บไซต์ของบริษัทและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และ Instagram เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs เนื้อหาเช่นบทความ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ และโพสต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและรวดเร็ว

3. การจัดอีเวนต์และสัมมนา

การจัดอีเวนต์และสัมมนาเช่น การสัมมนาเชิงวิชาการ เวิร์กช็อป หรือการประชุมสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในเรื่อง ESG และ SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือการจัดแสดงกรณีศึกษาจากบริษัทที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

4. การประชุมและการรายงานผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นได้

5. การร่วมมือกับองค์กรภายนอก

การร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานรัฐสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลกระทบของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

6. การใช้สื่อภายในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กร เช่น จดหมายข่าวภายใน การประชุมทีมหรือการฝึกอบรมพนักงานสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในเรื่อง ESG และ SDGs ของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

7. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ แพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ หรือระบบการติดตามและรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถช่วยให้การสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น

8. การทำตลาดแบบยั่งยืน

การใช้แนวทางการทำตลาดที่เน้นความยั่งยืน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม หรือการร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่มีแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

การสื่อสาร ESG และ SDGs โดยใช้วิธีการจัดอีเวนต์และสัมมนาดีกว่าอย่างไร?

การสื่อสารเรื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) และ SDGs (Sustainable Development Goals) ผ่านการจัดอีเวนต์และสัมมนาเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีข้อได้เปรียบหลายประการเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ

1. การสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมโดยตรง: การจัดอีเวนต์และสัมมนาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถาม-ตอบได้ทันที สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกับวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ

การฝึกอบรมและการเรียนรู้แบบเชิงปฏิบัติ: เวิร์กช็อปและการฝึกอบรมในอีเวนต์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ในเรื่อง ESG และ SDGs อย่างลึกซึ้ง

2. การสร้างความตระหนักรู้และการรับรู้ที่ชัดเจน

การนำเสนอแบบสด: การบรรยายและการนำเสนอสดช่วยให้ข้อมูลและแนวคิดที่ซับซ้อนถูกถ่ายทอดสดอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นภาพรวมและรายละเอียดของเรื่อง ESG และ SDGs ได้ดียิ่งขึ้น

การสาธิตและการแสดงตัวอย่าง: การแสดงตัวอย่างจริงหรือกรณีศึกษาที่นำเสนอในอีเวนต์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพชัดเจนถึงวิธีการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทาง ESG และ SDGs

3. การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง

การพบปะและสร้างเครือข่าย: อีเวนต์และสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปสู่การร่วมมือและโครงการใหม่ๆ ในอนาคต

การเสริมสร้างความสัมพันธ์: การพบปะกันแบบเผชิญหน้าในอีเวนต์ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

การเสริมสร้างแรงจูงใจ: การได้รับฟังแนวคิดและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มีชื่อเสียงสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจในการนำแนวปฏิบัติ ESG และ SDGs ไปใช้ในองค์กรของตน

การสร้างแรงบันดาลใจ: การได้รับฟังเรื่องราวความสำเร็จและกรณีศึกษาที่น่าสนใจสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่ยั่งยืน

5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ

การแสดงความมุ่งมั่น: การจัดอีเวนต์และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ ESG และ SDGs แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

การเพิ่มความน่าเชื่อถือ: การมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นวิทยากรในอีเวนต์ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น

การสำรวจความคิดเห็น: การจัดอีเวนต์สามารถใช้เป็นช่องทางในการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

การรับฟังและตอบสนอง: การจัดสัมมนาเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้จัดงานได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อข้อกังวลและข้อเสนอแนะได้อย่างทันท่วงที

สื่อสาร ESG SDGs กิจกรรม อีเวนต์ ค่าย workshop CSRs

สื่อสารสิ่งที่คุณทำด้าน ESG และ SDGs ของคุณผ่านบริการของเรา

การสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs ผ่านการ บริการจัดอีเวนต์ ESG และ สัมมนา โดยนำ การจัดอีเวนต์ที่ยั่งยืน มีข้อได้เปรียบหลายประการ ทั้งในด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ การสร้างความตระหนักรู้และการรับรู้ที่ชัดเจน การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น การใช้วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารเรื่อง ESG และ SDGs มีประสิทธิภาพและผลกระทบที่ยั่งยืน

ติดต่อเราวันนี้เพื่อออกแบบกิจกรรมร่วมกัน
line: @normthing
Tel: 080-256-4245 (กานต์)