Harley

Case Study | กลับมาจากการจะล้มละลาย ด้วย Brand Community

เกือบ 40 ปีที่แล้ว มีธุรกิจหนึ่งใกล้ล้มละลาย ไปต่อไม่ถูกต่อมาอีก 25 ปีหลังจากนั้น กลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่า 7.8 พันล้านดอลล่า
direct to consumer

Direct to consumer – trend ที่มาแน่

direct to consumer เป็นเทรนด์ที่มาแน่ ๆ และการมาของ COVID ยิ่งทำให้มันมาเร็วยิ่งขึ้นไปอีก โลกเปลี่ยนและปรับแล้ว หากเราไม่ปรับธุรกิจตามเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลั