Curator, Talk Event

Storytelling Workshop

Workshop: เรียนรู้การเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ เนื้อหาการอบรม: พื้นฐานการเล่าเรื่อง: - การเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมาย - เทคนิคการสร้างตัวละครและสถานการณ์ในเรื่องราว - วิธีการสร้างบรรยากาศและความตื่นเต้นในเรื่องราว การใช้เครื่องมือและสื่อต่างๆ: - การใช้ภาพและเสียงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเรื่องราว - การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเรื่องราวแบบอินเตอร์แอคทีฟ - การเล่าเรื่องในบริบททางธุรกิจและการสื่อสารข้อมูล: - การใช้ Storytelling เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจในข้อมูลทางธุรกิจ - การสร้างเรื่องราวเพื่อสนับสนุนและสื่อสารนโยบายทางสาธารณสุข ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: - พัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและการสร้างเรื่องราวอย่างมืออาชีพ - เสริมสร้างความเข้าใจและความต่อเนื่องในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและนโยบายสาธารณสุข - สร้างเครือข่ายและการร่วมงานระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมจาก HiTAP มูลนิธิเพื่อการ- ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณะสุข ระยะเวลาและสถานที่: - ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง และกิจกรรมยาว 4 เดือน - สถานที่: สำนักงาน HiTAP หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Workshop อบรม Storytelling และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารขององค์กรของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ line: @normthing หรือ โทร 080-256-4245 (กานต์) / Email: [email protected]
Client
Category:
Date:
Share:

Workshop: เรียนรู้การเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ

เนื้อหาการอบรม:

 1. พื้นฐานการเล่าเรื่อง:
  • การเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมาย
  • เทคนิคการสร้างตัวละครและสถานการณ์ในเรื่องราว
  • วิธีการสร้างบรรยากาศและความตื่นเต้นในเรื่องราว
 2. การใช้เครื่องมือและสื่อต่างๆ:
  • การใช้ภาพและเสียงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเรื่องราว
  • การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเรื่องราวแบบอินเตอร์แอคทีฟ
 3. การเล่าเรื่องในบริบททางธุรกิจและการสื่อสารข้อมูล:
  • การใช้ Storytelling เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจในข้อมูลทางธุรกิจ
  • การสร้างเรื่องราวเพื่อสนับสนุนและสื่อสารนโยบายทางสาธารณสุข

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

 • พัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและการสร้างเรื่องราวอย่างมืออาชีพ
 • เสริมสร้างความเข้าใจและความต่อเนื่องในการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและนโยบายสาธารณสุข
 • สร้างเครือข่ายและการร่วมงานระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมจาก HiTAP มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย และกระทรวงสาธารณะสุข

ระยะเวลาและสถานที่:

 • ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง และกิจกรรมยาว 4 เดือน
 • สถานที่: สำนักงาน HiTAP

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Workshop อบรม Storytelling และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารขององค์กรของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ line: @normthing หรือโทร 080-256-4245 (กานต์) / Emai: [email protected]