direct to consumer

Direct to consumer – trend ที่มาแน่

direct to consumer เป็นเทรนด์ที่มาแน่ ๆ และการมาของ COVID ยิ่งทำให้มันมาเร็วยิ่งขึ้นไปอีก โลกเปลี่ยนและปรับแล้ว หากเราไม่ปรับธุรกิจตามเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลั