4 การปรับตัวในการสร้างเครือข่ายในยุค WORK FORM ANYWHERE

ในปี 2020 มีวิกฤต โรคระบาดอย่าง COVID-19 ที่ทำให้เราต้องทำงานที่บ้านหรือทำงานแบบ work form anywhere กันแบบภาคบังคับ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกโหยหา